De roep om meer biodiversiteit in de openbare ruimte klinkt luider dan ooit. De factor beheerkosten is niet langer leidend, maar nog wel belangrijk. Openbaar groen-objecten als bermen, groenstroken, plantsoenen en parken worden daarom steeds vaker ingezaaid met speciale gras-kruidenvegetaties.

Ecologisch beheer van openbaar groen begint met de inzaai van inheemse gras- en kruidensoorten, die de soortenrijkdom en landschapswaarde een impuls geven. Openbaar groen kan afhankelijk van de locatie diverse functies vervullen.

Verkeersveilige bermen

In het bermbeheer heeft verkeersveiligheid de hoogste prioriteit. Een laagblijvende vegetatie die jaarrond groen is voldoet hier optimaal aan. Bermmengsel Advanta Staygreen 1 bestaat uit inheemse grassen, kruiden en klavers die niet hoger worden dan 30 cm. Daarmee is ook de onderhoudsbehoefte zeer gering.

Biologische plaagbeheersing

Door het veranderend klimaat en monoculturen steken nieuwe plagen, zoals de eikenprocessierups, de kop op. Een veelbelovende bestrijdingsmethode is biologische plaagbeheersing, door in probleemgebieden een aantrekkelijke leefomgeving te creëren voor natuurlijke vijanden van de plaagdieren.

Bijen en vlinders stimuleren

Ook vliegende bestuivers als vlinders en bijen hebben baat bij een sterkere biodiversiteit in de openbare ruimte. Groenobjecten met een gevarieerd aanbod aan rijkbloeiende nectarplanten en waardplanten bieden voedsel en voortplantingsplekken. Advanta Staygreen 3 is specifiek hiervoor samengesteld.

Meer weten over de STAYGREEN mengsels? 

Download productinformatie