De roep om meer biodiversiteit, natuurbehoud en beheersbaar onderhoud klinkt luider dan ooit. Steeds meer gemeenten én inwoners willen tot een duurzame invulling van de groene ruimte komen. Met de inzaai van slim samengestelde bloem-kruidenmengsels in bermen en openbaar groen zet je grote stappen.

In het bermbeheer zien we, na jaren van focus op kostprijsbeheersing, dé trend voor de komende jaren: ecologisch bermbeheer. Doel is het verhogen van de biodiversiteit, soortenrijkdom en de landschapswaarde van bermen.

Gras-kruidenmengsels voor ecologisch bermbeheer

Door bij de aanleg van wegbermen en openbaar groen te kiezen voor specifieke gras-kruidenmengsels, neemt de soortenrijkdom direct een grote vlucht. Advanta introduceerde vorig jaar het Staygreen pakket, met 3 zaadmengsels voor meer biodiversiteit in de openbare ruimte.

Deze mengsels zijn samengesteld uit waardevolle gras- en kruidensoorten, met een grote aantrekkingskracht op insecten en vogels. Ook aan de verkeersveiligheid en beheerskosten is gedacht: de soorten blijven laag, zijn jaarrond groen en lenen zich perfect voor zeer extensief beheer.

Meer weten over het Staygreen pakket? Download de brochure >>