Speciaal mengsel voor natuurtechnisch dijkbeheer. Beantwoord aan zowel de waterstaatkundige functie van dijklichamen als hun landschappelijke/recreatieve waarde. Voorziet in een sterke, dichte, erosiebestendige en wintervaste deklaag. Biedt in combinatie met kruidenmengsels volop ruimte voor natuurontwikkeling.

 

  • voorkeurmengsel in dijkversterkingsprojecten
  • dijken met een ecologisch/natuurtechnisch beheer
  • bij extensief/aangepast agrarisch beheer: geen of weinig bemesting, licht beweiden met lage veebezetting of minimaal maaien/afvoeren
  • te combineren met kruidenmengsels Boerenweide of Stroomdalflora
  • Samenstelling: 25% Engels raaigras, 20% veldbeemdgras, 50% fors roodzwenk, 5% struisgras
  • Zaaiadvies 100 - 150 kg/ha
  • Verkrijgbaar in 15 kg